สินค้าไซเลอร์ >> Syler Flow Rate

Syler Flow Rate

Chart of water flow rate and frictional loss in  PE-LINED pipe

อัตราการไหลของน้ำ